HOMESCHOOLING Program 6-9 Program 9-12 Program 12-14 Galeria Kontakt

Sprawdź, kogo poszukujemy do naszego zespołu ?

Organizacja Edukacji Domowej w Censtrum Edukacji Montessori Wawer

Z Umowy o realizację obowiązku szkolnego w Edukacji Domowej …

W zakresie określonym tą umową, statutem szkoły oraz postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.Uz 1991 r nr 95 poz. 425 ze zm) szkoła umożliwi i zobowiązuje s do wspierania realizacji rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz realizacji obowiązku szkolnego w systemie nauczania domowego.

Poprzez program Edukacji Domowej,  realizowanej w naszej szkole propnujemy nieodpłatny program :

 

- zapewnienie  rodzicom  merytorycznego  wsparcia  w  zakresie edukacji dziecka, właściwego dla realizowanego szczebla edukacji ,

 

- udostępnienia  zajęć  społeczno–wychowawczych na terenie szkoły, wg. kalendarza rocznego szkoły i kalendarzy miesięcznych klasowych,

 

- możliwość uczestniczenia dziecka w wybranych zajęciach szkolnych: montessoriańska praca własna i zajęcia społeczno-wychowawcze 1 dzień w tygodniu i  wybrany fakultet w tygodniu.

 

- organizację i przeprowadzenie badania gotowości szkolnej przez psychologa i pedagoga szkolnego dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

- przygotowanie i przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności i wiedzy uczniów na koniec roku szkolnego,  realizowane w atmosferze poszanowania godności i indywidualnych potrzeb ucznia,

 

-   diagnozę logopedyczną ucznia,

 

- diagnozę i opracowanie programu rewalidacyjnego i kompensacyjno-korekcyjnego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie zaleceń z orzeczenia.

 

- W uzasadnionych potrzebami dziecka przypadkach, warunkowanych względami organizacyjnymi lub merytorycznymi, jeśli z oczywistych powodów dziecko nie może skorzystać z pełnej oferty programowej gwarantowanej tą umową, na wniosek rodziców szkoła może wyrazić zgodę na realizację części zadań określonych w § 1 pkt. 4 i 5 przez inny podmiot posiadający uprawnienia i gwarantujący  należyte wykonanie usługi. Wyrażając taką zgodę szkoła ustali z rodzicem formę, miejsce i zakres wykonania tej usługi i przyjmie na siebie obowiązek zapłaty za tę usługę do wysokości wykazanej w odrębnej zgodzie.

 

Nauczyciele konsultanci :


Kształcenie zintegrowane : Ewa Polak,

 

Przyroda :  Ewa Polak

 

Matematyka : Marta Musiał

 

Język Polski – Katarzyna Czubacka,

 

Język angielski – Katarzyna Herc

 

Katecheza  Dobrego Pasterza wraz z przygotowaniem do I Komunii Św. - Anna Zbrzeska

Historia – Jolanta Nowosielska

Koordynator d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej Dorota Pakuła-Karpińska

Kontakt  : sekretariat.cem@gmail.com     telefon:  668 59 64 64