Rekrutacja do szkoły Program 6-9 Program 9-12 Program 12-14 Galeria Kontakt

Program 9-12

Integracyjna Podstawowa Szkoła Montessori Wawer, to miejsce budowane z pasją. Jesteśmy zespołem młodych, kreatywnych osób, które każdego dnia dokładają starań, aby atmosfera i otoczenie sprzyjało bezpiecznemu rozwojowi dzieci, uczniów i młodych dorastających.

Integracyjna Podstawowa Szkoła Montessori Wawer istnieje od 1.IX.2011 r., a więc działa na rynku oświaty alternatywnej od siedmiu lat. Jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkół publicznych, wpisaną do rejestru szkół i placówek niepublicznych Biura Edukacji m.st. Warszawy pod numerem 99 /SPN.

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła prowadzi jeden integracyjny oddział szkolny 9-12 lat z rozszerzonym programem języka angielskiego Montessori, odpowiadający klasom IV-V. Oddział odpowiada na potrzeby uczniów w wieku 9-12 lat. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca prowadzący, a jego pracę wspomagają nauczyciele przedmiotów, instuktorzy zajęć fakultatywnych oraz pedagog wspierający. Uczniowie pracują bez podręczników i bez prac domowych.

Ponieważ zatrudniamy tylko i wyłącznie ludzi z pasją, dla których uczeń, to indywidualny człowiek, fascynujący w swojej ludzkiej naturze, ciekawy świata. Nasi nauczyciele posiadają wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe. Jesteśmy nauczycielami po polskich oraz międzynarodowych uczelniach, gdzie zdobywaliśmy odpowiednie kwalifikacje do pracy w systemie pedagogicznym Montessori.

Realizujemy międzynarodowy program Montessori w zakresie edukacji szkolnej, który jest zgodny z podstawą programową i wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej, wzbogacony o wiele cennych i wartościowych treści.

 

Realizujemy rozszerzony program nauczania języka angielskiego, a wybrane przedmioty odbywają się w wykładowym języku angielskim. Nasi uczniowie od początku edukacji w klassie szkolnej, wybierają drugi język obcy.

 

W klasie szkolnej pracujemy w integracji, w parciu o zasady pedagogiki włączającej, a w klasie jest zatruniony pegagog wspieracjący. Realizujemy i wdrażamy komunikację opartą na empatii – zgodnie z metodą Marshala Rosenberga "Porozumienie bez przemocy". Prowadzimy naszych uczniów zarówno w programie stacjonarnym w klasach, jak również w edukacji  domowej.  

 

Szkoła podlega nadzorowi pedagogicznemu Mazowieckiego Kuratora Oświaty, przewiduje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych i ferii, określone dla szkół publicznych. Szkoła przestrzega zapisów prawa oświatowego, stosuje i wystawia świadectwa, zgodne z rozporządzeniem o systemie oświaty. 

Dyrektor Centrum Edukacji Montessori,

Nauczyciel Montessori (MACTE)